Kwalifikowanie do pomocy żywnościowej

pusty talerz
Zdj.: www.freepik.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że od dnia 14.09.2021 r. rozpoczyna kwalifikowanie osób i rodzin (które w roku 2021 nie zakładały kart) z terenu gminy Choszczno do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach programu PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
  • 1161,60 zł dla osoby  w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Osoby chętne powinny do dnia 28.09.2021r. zgłosić się lub skontaktować telefonicznie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie celem założenia karty żywnościowej. Warunkiem zakwalifikowania do pomocy żywnościowej jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny;  osoby posiadające użytki rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego – zaświadczenie o posiadaniu hektarów przeliczeniowych.

Zakładany okres wydawania artykułów żywnościowych nastąpi w dniach 29.09.2021 i 30.09.2021 r., w godz. 9.00–14.00, jednakże MGOPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o czym poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.

Dodaj komentarz