Kwalifikowanie do pomocy żywnościowej 2024

pusty talerz
Zdj.: www.freepik.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że od dnia 18.06.2024 r. rozpoczyna kwalifikowanie osób i rodzin z terenu gminy Choszczno do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach programu PFE PŻ mogą być objęte osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe:

 • 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 1590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania
  przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone
  w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Osoby chętne powinny do dnia 09.07.2024 r. zgłosić się lub skontaktować telefonicznie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie celem założenia karty żywnościowej. Warunkiem zakwalifikowania do ww. pomocy jest przedłożenie dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny, osoby posiadające użytki rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego – zaświadczenie
o posiadaniu hektarów przeliczeniowych.

Zakładany okres wydawania artykułów żywnościowych nastąpi w dniach:

 • 10.07.2024 r. w godz. 9.00-14.00
 • 11.07.2024 r. w godz. 10.00-12.00

Dodaj komentarz